avatar
aws configure environment variable AWS
echo %AWS_ACCESS_KEY_ID%
set AWS_ACCESS_KEY_ID=ASIAVTEUWJJ3E5ERMSC6

echo %AWS_SECRET_ACCESS_KEY%
set AWS_SECRET_ACCESS_KEY=oWs2lOcF82O4QWAxX6pJ4SuHXuzs0+WM5IUqsmCS

echo %AWS_SESSION_TOKEN%
set AWS_SESSION_TOKEN=3QtMiJIMEYCIQCngdx4kAKBoMHEVQ25nN5yvYHNRzbBrU
24
install aws cli check version aws cli
You need to login to do this manipulation!